Kwaliteitsstatuut Jeugdhulp/GGZ Connect2Care Jeugd

Algemene voorwaarden

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

 

Bedrijfsvoering:

D. van Leeuwen (mede-eigenaar)

Stationsplein 99-193, 1703 WE Heerhugowaard

dennis@connect2carejeugd.nl

Contracten – Financien – HR – Consultancy

Financial Management en Management Accounting

AGB-praktijk: 94103232
NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen Versie 2015
Certificaatnummer: 21-0544-I

Regiebehandelaar

C.S. Bliek (mede-eigenaar)

Stationsplein 99-193, 1703 WE Heerhugowaard

charlotte@connect2carejeugd.nl

75325098

39919626425

Orthopedagoog, CGT, EMDR

Pedagogische Wetenschappen

AGB-hulpverlener: 94064860

‍2. Werkzaam in:

Integrale jeugdhulp (o.a. basis-ggz en de gespecialiseerde ggz)

Connect2Care Jeugd, Stationsplein 99 – 193, 1703WE Heerhugowaard

3. Aandachtsgebieden

Jeugdigen met psychische, sociaal emotionele en/of leerproblemen kunnen in mijn terecht in de praktijk (o.a. diagnostiek naar ASS, ADHD, PTSS, angst -en stemmingsproblemen en tevens behandeling voor bovenstaande middels o.a. CGT)

4. Samenstelling van de praktijk

Klinisch psychologen: 1

GZ-psychologen: 4

Orthopedagogen: 2

Psychologen: 8

Arts: 2

5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt)

Connect2Care Jeugd maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Ketenpartners

Gemeenten

Scholen

Veilig Thuis

Connect2Care Jeugd maakt in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft.

Bij vragen omtrent aanmelding, bij op- en afschaling van zorg, voor diagnostiek, consultatie en advies en behandeling.

Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises tijdens kantooruren terecht bij de praktijk. Buiten kantooruren bij de daarvoor aanwezige huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst).

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Connect2Care Jeugd heeft (voor vergoede zorg) overeenkomsten met de 11 samenwerkende gemeentes in de regio Alkmaar (Alkmaar, BUCH gemeenten, Heerhugowaard, Langedijk en Kop3, te weten Schagen, Den Helder, Texel en Maassluis. Er zijn geen overeenkomsten met zorgverzekeraars.

7. Behandeltarieven

Voor particuliere zorg zullen wij in overleg met aanmelders de tarieven bespreken. Tevens staan deze vermeld op de website, www.connect2carejeugd.nl

Voor no show hanteert Conect2Care Jeugd de volgende voorwaarden:

Tarief voor no show -als de cliënt de sessie niet tijdig heeft afgezegd- staat vermeld op de website www.connect2carejeugd.nl

8. Kwaliteitswaarborg

– Connect2Care Jeugd voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistraties, specialismes of branche/beroepsverenigingen.

Bij- en nascholing

Registratie-eisen BIG

9. Klachten en geschillen regeling

Onze cliënten kunnen met klachten over ons of onze behandeling terecht bij bij P3NL https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/aanmeldformulier

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Cliënten kunnen tijdens afwezigheid van de eigen behandelaar gedurende vakantie en ziekte terecht bij: de waarnemende GZ-psycholoog in de praktijk

Overdracht is geregeld en vastgelegd in geval plotseling sluiten van de praktijk wegens onvoorziene calamiteiten.

 

Voor bezoek

II. Het behandelproces – het traject dat de cliënt in de praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de www.connect2carejeugd.nl

12. Aanmelding en intake

De aanmeldingen worden via de website ingeschreven waarna er contact wordt opgenomen voor het plannen van een intake. Op dat moment weten ouders wie hun contactpersoon is.

Wij verwijzen de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.

13. Diagnostiek

De diagnose voor de behandeling wordt in de praktijk gesteld door: de betrokken GZ-psycholoog. 

14. Behandeling

Het behandelplan wordt in de praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door de betrokken medewerkers na overleg in MDO.

Behandelaars dragen zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- en diens wettelijk vertegenwoordigers, over het beloop van de behandeling. Zonder toestemming zal er conform de beroepscode geen informatie worden gedeeld met derden.

Er wordt periodiek en tijdig geëvalueerd met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode wordt hiervoor 6 maanden gehanteerd.

We zijn een praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding. Tijdens uw behandeling kan een GZ-psycholoog in opleiding meekijken en deelnemen een uw zorgproces. Dit draagt bij aan de kwaliteit van uw behandeling en biedt de behandelaar waardevolle ervaring onder supervisie.

15. Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden besproken met de cliënt (en eventueel zijn naasten).

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.

Als een vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies aan de verwijzergeboden. De vervolgbehandelaar wordt waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

III. Omgang met cliëntgegevens  

Er wordt om toestemming gevraagd van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt behandelaar de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).

Er wordt gebruik gemaakt van de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan de verwijzer.

IV. Ondertekening

Connect2Care Jeugd verklaart dat zij zich houdt aan de wettelijke kaders van de beroepsuitoefening, handelt conform het model kwaliteitsstatuut en dat dit kwaliteitsstatuut naar waarheid is ingevuld

Heerhugowaard, juli 2019

Namens Connect2Care Jeugd

Slimme Zorg BV