Dyslexie
De meeste kinderen leren lezen en spellen op een natuurlijke manier die bijna geen energie kost. Bij kinderen met dyslexie is dit niet het geval. Indien u vermoedt dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, kunt u bij Connect2Care Jeugd terecht voor onderzoek en begeleiding. Dyslexieonderzoek valt bij ons in de niet vergoede zorg en is alleen particulier mogelijk.

Kinderen met dyslexie hebben ernstige en hardnekkige lees en/of spellingproblemen die niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of hiaten in het onderwijsaanbod. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake is van een grote achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. Hardnekkig houdt in dat ondanks voldoende en adequaat onderwijs en extra begeleiding de problemen blijven bestaan.

Dyslexie is heel vervelend en helaas niet te verhelpen. Wel kunnen wij helpen bij het verbeteren van de vaardigheden en het aanleren van strategieën, zodat uw zoon of dochter zich beter leert redden op het gebied van lezen en spellen. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, hoe meer we kunnen bereiken.

Hoe herken ik dyslexie?
Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen met het verwerken van klanken en tekens. Ze lezen over het algemeen langzamer en maken veel lees- en spelfouten. Dit is vaak al vanaf de start van het taalonderwijs op de basisschool te merken. Soms komen deze problemen pas later tot uiting, omdat de sterke kanten van het kind de zwakke kanten lang kunnen compenseren. Wanneer u bij uw zoon of dochter enkele van onderstaande kenmerken herkent, is er mogelijk sprake van dyslexie.

Hij of zij:

 • heeft moeite om het verschil te horen tussen klanken als m, n en ng of eu, uu en ui
 • draait letters of de volgorde van letters om tijdens het lezen, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
 • hakkelt bij het lezen van langere woorden
 • slaat in teksten soms de korte woordjes over of vervangt ze door andere woorden
 • heeft soms moeite om op woorden te komen
 • haalt begrippen als voor/achter en links/rechts door elkaar
 • heeft moeite met het aanleren van liedjes of rijmpjes
 • vindt het lastig om rijtjes, spellingregels en soms ook tafels te onthouden

Screening dyslexie
Wilt u weten of uw vermoeden van dyslexie bij uw zoon of dochter terecht is, dan kan hij of zij worden aangemeld voor een screening dyslexie. Het doel van deze screening is het bepalen van het lees- en spellingniveau van uw kind. We bepalen of en waar er hiaten zijn in de lees- en spellingontwikkeling die wijzen op de aanwezigheid van een stoornis (dyslexie). Door middel van de screening wordt gekeken of verder dyslexieonderzoek zinvol is, er wordt geen diagnose gesteld. Doordat in beeld is gebracht waar de moeilijkheden voor uw kind liggen, kunnen we hier in een eventueel begeleidingstraject specifiek aandacht aan besteden.

De resultaten van de screening dyslexie worden weergegeven in een kort verslag, indien gewenst met handelingsadviezen voor begeleiding. De screening is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en wordt individueel afgenomen.

Onderzoek dyslexie
Als u vermoedt dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, kunt u door Connect2Care Jeugd een onderzoek dyslexie laten uitvoeren. Met dit onderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart. Hierbij kijken we of in de intelligentie een verklaring ligt voor de lees- en spellingproblemen. Aan de hand van de resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Op basis van de sterke en zwakke kanten van uw kind stellen wij vervolgens gerichte handelingsadviezen op.

Een dyslexieonderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de gegevens die reeds aanwezig zijn, kan een dyslexieonderzoek bestaan uit een:

 • intelligentieonderzoek
 • didactisch onderzoek
 • functieonderzoek

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag en lichten we tijdens een adviesgesprek met u en indien gewenst met school toe.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware of een leesliniaal) of extra tijd bij het eindexamen.

Begeleiding dyslexie
Dyslexie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door deskundige begeleiding kan de achterstand over het algemeen beperkt blijven. Dyslexie hoeft geen grote beperking te vormen voor het dagelijks functioneren en de verdere loopbaan.

Binnen onze behandeling maken wij gebruik van een bewezen effectieve methode, waarbij het kind de klank- en regelstructuur van onze taal leert kennen door de verschillende soorten klanken een kleur te geven. Het visueel maken van klanken en structuur staan hierbij centraal.

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben vaak last van bijkomende problemen, zoals faalangst of een lagere zelfwaardering. Ook op dat gebied bieden wij hulp. Tijdens de begeleiding leren wij kinderen met deze problemen om te gaan. Als een kind weet dat dyslexie de verklaring is voor de achterblijvende resultaten, kan dat rust geven.

De begeleiding wordt gegeven door een (GZ-)psycholoog, gespecialiseerd in dyslexie. Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht.

Dyslexie;
Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de criteria voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Een ernstige vorm van dyslexie, waarbij dyslexie de primaire stoornis is. Als de leerkracht en intern begeleider op de basisschool vermoeden dat uw zoon of dochter een ernstige, enkelvoudige vorm van dyslexie heeft, stellen zij een leerlingdossier op. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van de leerling inhoudt en wat er door school aan begeleiding is geboden om deze achterstand te verkleinen. Dit laatste heeft als doel de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen aan te tonen.

Als u vermoedt dat uw zoon of dochter ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft, kunt u contact opnemen met Connect2Care Jeugd. We hanteren geen wachtlijsten. Een vrijblijvend en oriënterend intakegesprek kan op korte termijn plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling en problematiek van uw zoon of dochter in kaart. Op basis van dit gesprek en een beoordeling van het leerlingdossier wordt besloten of er verder kan worden gegaan met vergoed onderzoek naar dyslexie.

Niet vergoede dyslexiezorg
Naast individuele begeleiding bieden we ook groepstrainingen voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Hierbij wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag en kijken we samen welke vorm van onderzoek of begeleiding het beste aansluit bij uw wensen en verwachtingen.
Dyslexieonderzoek inclusief intelligentieonderzoek € 825, –
Dyslexieonderzoek exclusief intelligentieonderzoek € 525, –

Een particulier traject is mogelijk, ga naar de pagina - Tarieven&Vergoedingen -  Particuliere Jeugdzorg