hoe gaan we om met persoonsgegevens

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Connect2Care Jeugdvan groot belang. Deze verklaring geeft informatie over hoe Connect2Care Jeugdomgaat met persoonsgegevens die in het kader van de behandeling en de daarmee samenhangende werkzaamheden worden verwerkt.

Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de regels uit de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

· duidelijk vermelden voor welk doel wij gegevens verwerken;

· alleen gegevens verzamelen die wij nodig hebben voor dit doel;

· u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens te mogen verwerken, in gevallen waarin dietoestemming is vereist;

· uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is voor de behandeling of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

· wanneer wij uw gegevensdelen, wij afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

· passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken;

· op de hoogte zijn van uw rechten op het gebied van privacy en deze respecteren.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Connect2CareJeugd verwerkt onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op:

· sollicitanten of personen die zich oriënteren op een stage of baan bij Connect2Care Jeugd (‘sollicitanten’);

· personen die cliënt zijn(‘cliënten’);

· personen die wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt zijn (‘wettelijk vertegenwoordigers’);

· derden, zoals personen,niet zijnde cliënten, wier gegevens in de dossiers voorkomen die wij in behandeling hebben en andere hulpverleners met wie wij contacten onderhouden (‘derden’).

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Sollicitanten

Connect2Care Jeugd kan van sollicitanten de volgende persoonsgegevens verwerken:

· NAW-gegevens, titulatuur,geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en burgerlijke staat;

· contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

· gegevens betreffende gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen en stages;

· gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

· gegevens betreffende het arbeidsverleden;

· andere gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt met het oog op het vervullen van de functie;

· gegevens die met toestemming van de sollicitant van referenties zijn verkregen;

· een Verklaring Omtrent het Gedrag;

· andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is of waarvan de verwerking verplicht is op grond van wet-of regelgeving.

Cliënten

Vanaf het moment dat u zich als cliënt bij Connect2Care Jeugd inschrijft, verwerken wij verschillende persoons gegevens van u in het elektronisch patiëntendossier, zoals uw:

· NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht;

· contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

· gegevens over uw(psychische) gezondheid;

· gegevens betreffende de relatie(s) tot andere personen en/of familieleden;

· andere gegevens met het oog op de behandeling;

· gegevens betreffende het identiteitsbewijs;

· burgerservicenummer (BSN);

· andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is of waarvan de verwerking verplicht is op grond van wet- of regelgeving.

Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij dat wij uw gegevens onder andere zullen registreren, inzien, opslaan en eventueel zullen verstrekken aan rechtmatige ontvangers (bijvoorbeeld een andere zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen). Enkel met uw toestemming.

Wettelijke vertegenwoordigers

Als u wettelijk vertegenwoordiger bent van een cliënt van Connect2Care Jeugd, verwerken wij ook persoonsgegevens van u,zoals:

· NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en burgerlijke staat;

· contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

· uw relatie met de cliënt;

· gegevens met het oog op het declareren van kosten voor de behandeling en het innen van vorderingen;

· andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is of waarvan de verwerking verplicht is op grond van wet- of regelgeving.

 

Derden

Connect2Care Jeugd kan ook persoonsgegevens verwerken van derden wiens gegevens in de dossiers voorkomen,zoals van andere hulpverleners, instellingen of voorzieningen voorgezondheidzorg, maatschappelijke dienstverleningen en scholen. De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

· NAW-gegevens;

· contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

· bedrijfsgegevens;

· gegevens betreffende de relatie(s) tot de cliënt, andere personen of organisaties;

· andere gegevens die ons door cliënten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van de behandeling;

· andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is of waarvan de verwerking verplicht is op grond van wet- of regelgeving.

Doeleinden

Connect2CareJeugd heeft uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

· Behandeling en uitvoering van uw zorgovereenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en te kunnen reageren op gestelde vragen, om u(digitale) uitnodigingen of afspraakherinneringen te kunnen sturen en om u diagnostiek, behandeling en nazorg te kunnen leveren. In uw patiëntendossier registreren wij bijvoorbeeld gegevens over uw behandeling, zoals wat u de orthopedagoog/psycholoog vertelt, uitslagen van onderzoeken en behandelplannen.

· Identificatie. Uw persoons gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. We willen er zeker van zijn dat u de juiste behandeling krijgt en dat de gegevens die op u betrekking hebben in uw patiënten dossier worden opgeslagen en, indien nodig, met andere zorgverleners worden gedeeld. In bepaalde gevallen vragen wij u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te overleggen.

· Voldoen aan wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals het aanleggen van een dossier. Connect2Care Jeugd monitort daarnaast de kwaliteit van zorg en verstrekt in dat kader gegevens, die niet direct tot cliënten terug te herleiden zijn, aan landelijke kwaliteitsbeoordelaars.

· Behartiging gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om gerechtvaardigde belangen van Connect2CareJeugd te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen (een medewerker van) Connect2Care Jeugd te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevensook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan het declareren van de kosten voor de aan u verleende zorg bij uw gemeente.

 

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor onze zorgverlening of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zo brengen wij de kosten voor het hulpverleningsarrangement in rekening bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is, bij het declareren van de kosten zijn wij wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan uw gemeente.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde verzamelde gegevens te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het leveren van gegevens voor de Beleidsinformatie Jeugd is een wettelijke verplichting die opgenomen is in de Jeugdwet. Het verstrekken van deze gegevens aan het CBS gebeurt strikt in overeenstemming met de wet en is beperkt tot wat noodzakelijk is voor statistische doeleinden. Mocht u vragen hebben over deze verstrekking van gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Zo hebben alleen de personen die behoren tot de organisatie van Connect2Care Jeugd of van de verwerker directe toegang tot het dossier, en uitsluitend voor zovernoodzakelijk voor de uitvoering van hun taak. De bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

 

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is:

· voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

· om te voldoen aan wet- en regelgeving;

· voor archivering.

Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde zorg te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat dewet ons dit verplicht. Zo bewaren wij de gegevens die zijn opgenomen in het patiëntendossiervan minderjarigen tot minimaal vijftien jaar na het bereiken van het 18e levensjaar.

Gegevens over sollicitanten worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of het indienen van een open sollicitatie verwijderd, tenzij de betrokkene bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (ten hoogste een half jaar) te bewaren.

Gegevens die nodig zijn in het kader van onze boekhouding, zoals declaraties, worden zeven jaar bewaard.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent personen de volgende rechten toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:

· het recht om te weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;

· het recht om fouten te laten corrigeren en verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;

· het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;

· het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;

· het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;

· het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Connect2CareJeugd zal een verzoek van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zijzijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Zo kunnen inlichten over, inzage in of afschrift van bescheiden worden geweigerd, wanneer daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de cliënt zou worden geschaad. Als we niet aan uw verzoek tegemoet komen, dan zullen we uitleggen waarom.

 

Contactgegevens

Om de hiervoor beschreven rechten uitte oefenen, kunt u een e-mail sturen aan:

administratie@connect2carejeugd.nl

 

Klacht indienen

Indien u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, dan vragen wij u om contact met ons opte nemen via de hiervoor vermelde contactgegevens. Mochten wij hier niet samen uitkomen, dan heeft u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.